جدیدترین خبرها

اسد ۲۶ام, ۱۳۹۸

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست عمومی…

جوزا ۲۳ام, ۱۳۹۸

اعلان دعوت به داوطلبی

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسۀ داوطلبی…

ثور ۱۵ام, ۱۳۹۸

اعلان دعوت به داوطلبی

ریاست آبرسانی زون کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه حفر شش حلقه…

خدمات ما

حفظ و مراقبت

حفظ و مراقبت، بهره برداری و گسترش خدمات آبرسانی و کانالیزاسیون در مناطق شهری

اهداف ما

سروی و مطالعه پروژه سازی

سروی و مطالعه پروژه سازی تاسیسات آبرسانی و کانالیزاسیون با ملحقات آن به همکاری متخصصان داخلی و خارجی

اعمار، توسعه و مراقبت

اعمار، توسعه، مراقبت و اعمار مجدد تاسیسات آبرسانی و کانالیزاسیون و ملحقات آن با در نظر داشت قانون محیط زیست.

ایجاد لابراتوارهای مجهز

ایجاد لابراتوارهای مجهز به منظور تشخیص کیفیت آب آشامیدنی و کنترول فاضلاب برای تصفیه مطابق با نورم های بین المللی.

تربیه کادرهای تخنیکی و فنی

تربیه کادرهای تخنیکی و فنی به منظور عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون.

خریداری مواد

خریداری موارد مورد ضرورت شرکت با رعایت احکام قانون تدارکات.

جلب کمک های داخلی و خارجی

جلب کمک های داخلی و خارجی جهت تربیه کادرها، تجهیز تاسیسات آبرسانی و کانالیزاسیون و ذخیره مواد مورد نیاز شرکت.

کارکردها

عقد قراردادها
عقد قراردادها

عقد قراردادهای همکاری در عرصه خدمات آب رسانی و کانالیزاسیون و عصری ساختن سیستم کاری شرکت با موسسات داخلی و خارجی

کسب عضویت انجمن ها
کسب عضویت انجمن ها

کسب عضویت انجمن های منطقوی و بین المللی سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون مطابق احکام قانون

بهبود شرایط
بهبود شرایط

بهبود شرایط کار و زندگی کار کنان شرکت

پروژه ها

افتتاح علاء الدین

۲۰ام ثور ۱۳۹۵

شهرک معلمین

۲۰ام ثور ۱۳۹۵

رییس هییت مدیره

۲۰ام ثور ۱۳۹۵

جلسه شورا

۲۰ام ثور ۱۳۹۵

شورای بازدید

۲۰ام ثور ۱۳۹۵