2020-08-17 06:07:46

اعلان داوطلبی پروژه تدارک 1500 عدد میتر آب مکمل الاسباب مورد ضرورت آمریت محترم آبرسانی سمنگان

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسۀ  داوطلبی پروژه تدارک 1500 عدد میتر آب مکمل الاسباب مورد ضرورت آمریت محترم آبرسانی سمنگان ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تحت شماره داوطلبی AUWSSC/99/NCB/G/002 rebid- می‌باشد، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را  در مقابل پرداخت مبلغ (500) پنج صد افغانی از ریاست تدارکات بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 بجۀ قبل از ظهر روز دو شنبه تاریخ  1399/06/17 به ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان واقع سر تپه کارته نو ناحیه هشتم شهر کابل ارائه نمایند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت گرانتی خط بانکی و یا پول نقد مبلغ   150,000.00 یکصدو پنجاه هزار  افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بروز‌ دو شنبه ساعت  10:00بجۀ قبل ازظهر مؤرخ 1399/06/17 که درج شرطنامه مربوط میباشد در اتاق کنفرانس های ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان واقع طبقه سوم تعمیر تدویر می گردد