معلومات مختصر در مورد شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

اولین شبکه آبرسانی کشور، در شهر کابل در زمان امیر عبدالرحمن خان در سال 1258 هـ ش با استفاده از چشمه­هایی که در عقب شفاخانه ابن­سینا موقعیت داشتند، احداث گردید و در زمان امیر حبیب الله خان (۱۲۹۳-۱۲۹۸هـ ­ش) آب کاریزهای پغمان، به مخزن توزیعی شهر کابل انتقال می­یافت، و از آنجا برای آبرسانی مرکز شهر استفاده می­گردید. متعاقباً خدمات آبرسانی از سال 1348هـ ش به بعد، در سایر شهرهای بزرگ کشور؛ نظیر: هرات، مزار شریف،جلال آباد و کندهارآغاز گردید.

غرض انسجام بهتر امور خدمات آبرسانی در کشور، اساسنامه تصدی آبرسانی و کانالیزاسیون بر اساس فرمان شماره (1224) مورخ 01/12/1353 تصویب و در جریده رسمی شماره 301 مورخ 15/03/1354 نشر گردید. تصدی مذکور بعد از مدتی تحت اثر وزارت شهر سازی و مسکن به فعالیت خویش ادامه داده که بعداً بر اساس فرمان شماره (۱۳۰) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران بعد از تصفیه جایداد­ها در سال ۱۳۸۸ از تصدی آبرسانی، به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان بحیث یک شرکت سهامی دولتی تغییر شخصیت حقوقی داد است که در بخش های عرضه خدمات آب آشامیدنی صحی و مدیرت امور فاضلاب در ساحات شهری و نیمه شهری فعالیت دارد. شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان با دیدگاه؛ دسترسی هر شهروند به آب آشامیدنی صحی و خدمات فاضلاب، عملاً در 20 واحد به شمول مرکز و لایات حضور داشته و خدمات آبرسانی را ارائه می نماید.  استخراج، تصفیه، ذخیره و ارائه خدمات آب آشامیدنی صحی به جمعیت شهری و نیمه شهری افغانستان و برنامه ریزی روی ایجاد سیستم فاضلاب از جمله ماموریت های مهم این اداره می باشد. اداره آبرسانی افغانستان در مطابقت با پلان استراتیژی پنج­ساله خویش اهداف عمومی زیر را دنبال می کند.

1. بلند بردن فیصدی سطح پوشش خدمات مشترکین از 28 به 45 فیصد الی سال 1400هـ ش؛