به منظور فعالیت ثابت و نورمال شبکه های آبرسانی در صورت عدم کفایت، فشار آب آشامیدنی مورد ضرورت، شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان صلاحیت دارد بدون اطلاع قبلی نل اب مشترک را الی رقع مشکل قطع نماید.

قطع موقت نل یا جریان آب آشامیدنی:

 شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در مورد مشروحه ذیل صلاحیت دارد قسما و کلاْ نل آب آشامیدنی مشترک را قطع نماید

·       در صورتیکه تنها مشترک یا مصرف کننده پس از تصفیه حساب درخواست قطع نل را بنماید.

·       اگر مشترک یا استفاده کننده در اجرای مفاد مقررات مندرج در این طرزالعمل ویا در انجام تهعدات خود در مورد استفاده آب تخطی نماید.

·       در صورتیکه مشترک یا استفاده کننده نسبت به پرداخت کلیه قروض خود در شرکت در مهلت مقرر اقدام نه نماید.

·       در صورتیکه مشترک یا استفاده کننده عمدا اقدام به دست کاری تاسیسات آب متلق به شرکت نماید.

·       در صورتیکه شبکه مشکل تخنیکی داشته باشد و تحت ترمیم و تعویض قرار داشته باشد بعداز اطلاع قبلی به مشترکین آب را قطع نموده میتوانند.

·       در صورتیکه آب و فشار کافی موجود نباشد جهت تنظیم توزیع عادلانه آب یک قسمت از ساحه شهری موقتاً قطع گردیده تا قسمت دیگری ساحه مذکور نیز از آب اشامیدنی مستفید گردد.

·       در صورت عدم اجازه کنترول و ملاحظه پرسونل موظف شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهر افغانستان از منزل و حالات محاسبوی و توزیع آب مشتریان در محوطه.

·       در صورت عدم تحویلی پول صرفیه آب در چند دوره میترخوانی متواتر و اطلاع پی در پی به مشتری از جانب شرکت.

·       در صورت استفاده غیر مجاز از آب آشامیدنی.

قطع دایم نل آب آشامیدنی:

در هر یک از حالات ذیل شرکت، نل مشترک را بطور دایم قطع دوسیه مشترک را باطل و با مشترک تصفیه حساب خواهند نمود. در صورتیکه درخواست قطع دایمی نل را بنماید.  در حالات که از یک نل چند مصرف کننده مستقل استفاده کنند می باید کلیه استفاده کنندگان درخواست نماید هر گاه قروض مشترک یا استفاده کننده پس از گذشت حد اقل یک سال از تاریخ قطع موقت علیر غم اخطار شرکت طلبات مربوطه پرداخت نگردد.

هموطنان ارجمند و با عزت!

یکی از معضلات قرن بیست و یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد، معضل کمبود آب است. منابع آب شیرین در جهان بسیار اندکند. از 100٪ کل آب موجود در جهان بیش از 97٪ آب شور و غیره قابل استفاده و تنها کمتر از 3٪

پیام آب

پربننده ترین ها

گالری

hero image hero image hero image hero image