شرایط درخواست استفاده از آب آشامیدنی صحی

هر شخص حقيقی یا حقوقی میتواند برای هر واحد مسكونی، تجاری، عامه و غيـــره در محدوده خدمات شركت درخواست برقراری بر استفاده از آب اشامیدنی صحی را بعد از طی مراحل قانونی بنماید.

پروسه تمدید نل جدید

هر شهروند طبق قانون اساسی حق دارد تا از تمام امتیازات معنوی کشوری برخوردار باشد، شرکت آبرسانی خدمات خود را  به تمام شهروندان و نیاز مندان بطور یکسان ارائه میدارد. پروسه تمدید نل جدید طبق ضمیمه شماره (  2 ) این طرزالعمل  انجام می گردد.

تمدید نل آب (نصب میتر)

متقاضی باید بدون آنکه هزینه اي متوجه شرکت شود محل مناسبی را با نظر شرکت جهت نصب میتر آماده نماید. مشترك مسئول سالم نگهداشتن کلیۀ وسایل وتجهیزاتی که از طرف شرکت در محل برقراري میتر آب نصب گردیده می باشد. و تحت هیچ عنوان حق دستکاري آنها یا سرغچ را که بر روي میتر ها و سایرتجهیزات نصب می باشد ندارد و تنها نمایندگان مجاز شرکت در صورت ضرورت می توانند نسبت به باز کردن میتراقدام نمایند. هیچ میتر بدون سرغچ نصب شده نمی تواند. مصارف کندن کاری و پر کاری الی نقطه اتصال بدوش مشترکین میباشد.

هموطنان ارجمند و با عزت!

یکی از معضلات قرن بیست و یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد، معضل کمبود آب است. منابع آب شیرین در جهان بسیار اندکند. از 100٪ کل آب موجود در جهان بیش از 97٪ آب شور و غیره قابل استفاده و تنها کمتر از 3٪

پیام آب

پربننده ترین ها

گالری

hero image hero image hero image hero image