rtl

خبرتیاوې


کورپاڼه | خبرتیاوېNews

0

ریاست عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری در نظر دارد یک قطعه زمین ملکیت خویش را که مساحت آن 15 ج

نور ولولئ


News

0

طوریکه تمام داوطلبان در جریان قرار دارند، اعلان داوطلبی یک قطعه زمین ملکیت خویش را

نور ولولئ


News

0

اعلان کرایه/اجاره دهی زمین ۲۲جریب  واقع خواجه بغرا!


ریاست آبرسانی و فاضلاب شهری زون کابل

نور ولولئ


News

0

ریاست عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری در نظر دارد تعمیر چهار طبقه یی ملکیت ریاست آبرسانی و

نور ولولئ


News

0

ریاست آبرسانی و فاضلاب شهری زون کابل در نظردارد یک قطعه زمین به مساحت 22 جریب ملکیت خویش واقع ساحه

نور ولولئ