معلومات مختصر در مورد شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

اولین شبکه آبرسانی کشور، در شهر کابل در زمان امیر عبدالرحمن خان در سال 1258 هـ ش با استفاده از چشمه­هایی که در عقب شفاخانه ابن­سینا موقعیت داشتند، احداث گردید و در زمان امیر حبیب الله خان (۱۲۹۳-۱۲۹۸هـ ­ش) آب کاریزهای پغمان، به مخزن توزیعی شهر کابل انتقال می­یافت، و از آنجا برای آبرسانی مرکز شهر استفاده می­گردید. متعاقباً خدمات آبرسانی از سال 1348هـ ش به بعد، در سایر شهرهای بزرگ کشور؛ نظیر: هرات، مزار شریف،جلال آباد و کندهارآغاز گردید.

غرض انسجام بهتر امور خدمات آبرسانی در کشور، اساسنامه تصدی آبرسانی و کانالیزاسیون بر اساس فرمان شماره (1224) مورخ 01/12/1353 تصویب و در جریده رسمی شماره 301 مورخ 15/03/1354 نشر گردید. تصدی مذکور بعد از مدتی تحت اثر وزارت شهر سازی و مسکن به فعالیت خویش ادامه داده که بعداً بر اساس فرمان شماره (۱۳۰) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران بعد از تصفیه جایداد­ها در سال ۱۳۸۸ از تصدی آبرسانی، به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان بحیث یک شرکت سهامی دولتی تغییر شخصیت حقوقی داد است که در بخش های عرضه خدمات آب آشامیدنی صحی و مدیرت امور فاضلاب در ساحات شهری و نیمه شهری فعالیت دارد. شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان با دیدگاه؛ دسترسی هر شهروند به آب آشامیدنی صحی و خدمات فاضلاب، عملاً در 20 واحد به شمول مرکز و لایات حضور داشته و خدمات آبرسانی را ارائه می نماید.  استخراج، تصفیه، ذخیره و ارائه خدمات آب آشامیدنی صحی به جمعیت شهری و نیمه شهری افغانستان و برنامه ریزی روی ایجاد سیستم فاضلاب از جمله ماموریت های مهم این اداره می باشد. اداره آبرسانی افغانستان در مطابقت با پلان استراتیژی پنج­ساله خویش اهداف عمومی زیر را دنبال می کند.

1. بلند بردن فیصدی سطح پوشش خدمات مشترکین از 28 به 45 فیصد الی سال 1400هـ ش؛

2. بلند بردن عواید از مبلغ (619.1)  میلیون افغانی به مبلغ یک میلیارد و دو صد میلیون افغانی الی سال 1400هـ ش؛

3. تکمیل مطالعات امکان سنجی سیستم­های فاضلاب در  شش شهر بزرگ افغانستان (کابل، هرات، مزار، کندز، جلال آباد و کندهار)؛

4. بلند بردن کیفیت آب آشامیدنی صحی طبق معیارهای ملی.

5. بازسازی و نوسازی تأسیسات آبرسانی در (38) شهر به شمول (33) شهر فعلی؛

6. مدیریت بهتر امور خدمات و جذب رضایت مشترکین الی 70 درصد.