دیدگاه شرکت

دسترسی هر شهروند به آب آشامیدنی صحی و خدمات فاضلاب

ماموریت

استخراج، تصفیه، ذخیره و ارائه خدمات آب آشامیدنی صحی به جمعیت شهری افغانستان و برنامه ریزی روی ایجاد سیستم فاضلاب

ارزش ها

1. مشتری محوری

2. احترام به کرامت انسانی

3. صداقت و شفافیت

4. کارهای دسته جمعی و گروهی