در دومین روز بیست‌ و یکمین برنامه مربیگری (Coaching) که با حضور داشت الحاج انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان و اشتراک روسای مرکزی شرکت، روسا و آمرین زون های آبرسانی و شماری از کارمندان ریاست آبرسانی زون هرات برگزار شده بود؛ ابتدا محترم انجنیر راتب حمیم رئیس آبرسانی زون هرات، محترم انجنیر سردارولی ملکزی رئیس آبرسانی زون کابل، محترم محمد ظاهر ستانکزی رئیس آبرسانی زون جلال آباد؛ دست آوردهای زون های متذکره را در ربع چهارم سال مالی 1398 طی پرزنتیشنی به مجلس ارائه نمودند.

پس از آن محترم ضیاءالحق همتی رئیس مالی و اداری وضعیت مالی زون های ششگانه آبرسانی واحدهای دومی شان را طی پرزنتیشنی ارائه نمود.

محترم انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان پس از استماع وضعیت مالی زون های آبرسانی؛ ضمن قدردانی از اجراآت خوب شماری از زون ها، توجه جدی روسا و آمرین تجارتی زون های را در جهت بهبود شرایط مالی و بلند بردن میزان جمع آوری عواید، خواهان شد.