سومین جلسه کمیته حمایت از ریاست آبرسانی زون کابل به ریاست محترم انجنیر محمد لطیف مظفرخیل رئیس تخنیکی شرکت و اشتراک روسای مرکزی شرکت، معاون و آمرین ریاست آبرسانی زون کابل؛ به منظور بهبود و توسعه خدمات آبرسانی و همچنان شناسایی و حل مشکلات موجود در ریاست آبرسانی زون کابل برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، معاون ریاست آبرسانی زون کابل ضمن مرور فیصله های جلسه گذشته و ارائه گزارش از چگونگی اجراآت؛ موضوعات شامل آجندا را با تفصیل به مجلس ارائه نمود که پس از بحث و گفتگوی همه‌جانبه فیصله ها و تصامیم لازم پیرامون موضوعات ذکره شده در مجلس، اتخاذ گردید.