جلسه‌ی هماهنگی جهت رسیدگی به مشکلات و خلاهای موجود در واحدهای دومی ریاست آبرسانی زون کابل به ویژه واحد چاریکار، تحت ریاست انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان و اشتراک روسای مرکزی شرکت و مسئولین ریاست آبرسانی زون کابل، برگزار شد.

 

در ابتدای این جلسه رئیس عمومی آبرسانی افغانستان، مشکلات و خلاهای مشاهده شده در جریان بازدید از آمریت آبرسانی شهر چاریکار و همچنان مشکلات موجود در شهر کابل و واحدهای دومی آبرسانی زون کابل را بر شمرده، به مسئولین این زون هدایت دادند تا در زودترین فرصت ممکنه مشکلات یاد شده را حل نمایند.

 

آقای یلانی در ادامه صحبت‌های خود ضمن هدایت مجدد به تمام زون‌های آبرسانی افغانستان بخاطر جمع‌آوری عواید و طلبات و همچنان پرداخت بموقع بدهی‌های برشنا شرکت، از ساخت واحد حمایوی جهت حمایت و رسیدگی به مشکلات زون‌های آبرسانی و واحدهای دومی خبر داده، افزود‌: که روسا و آمرین زون‌ها مکلف اند تا از واحدها و پروژهای جدید بازدید منظم نمایند.

 

پس از آن روسای محترم تخنیکی، مالی و اداری، عملیاتی و تجارتی نیز در مورد مشکلات و خلاهای موجود در زون‌های آبرسانی و واحدهای دومی و همچنان راه‌حل‌ها صحبت نمودند.

 

در ادامه رئیس، آمرین تجارتی و عملیاتی ریاست آبرسانی زون کابل هدایات و راه‌حل‌های مطرح شده در مجلس را یادداشت نموده و به حل بموقع آن تعهد سپردند.