جلسه‌ی هماهنگی با ادارات سکتوری به هدف ساخت ماستر پلان فاضلاب شهر قندهار با حضور نماینده مقام ولایت، روسای ادارات سکتوری، نماینده‌های موسسات و نهاد‌های همکار، اعضای جامعه مدنی و نماینده‌های سکتور خصوصی در تالار ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون شهری زون قندهار برگزار شد.

این مجلس با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید آغاز، و در نخست محترم انجنیر محمد نادر کاکر رئیس آبرسانی و کانالیزاسیون شهری زون کندهار در مورد اهداف جلسه متذکره و ماستر پلان فاضلاب شهر قندهار معلومات ارائه نمود.

در ادامه تیم تخنیکی ریاست آبرسانی زون قندهار طی پرزنتیشنی در مورد چگونگی ساخت ماستر پلان فاضلاب، اهداف، فواید و در مورد آغار و ختم پروژه متذکره معلومات ارائه نمودند که پس از آن اشتراک کنندگان مجلس نظریات، پیشنهادات و پرسش های شان را در مورد ماسترپلان متذکره مطرح نمودند که از سوی تیم تخنیکی ریاست آبرسانی زون قندهار به آن پاسخ داده شد.

در پایان مجلس ضمن تشکیل کمیته‌ی کاری متشکل از نماینده های تخنیکی مقام ولایت، ادارات سکتوری، موسسات و نهادهای همکار و جامعه مدنی به هدف جمع‌آوری معلومات بخاطر ساخت هرچه بهتر و تخنیکی‌تر ماستر پلان فاضلاب شهر قندهار، فیصله گردید تا تمام ادارات اطلاعات و معلومات را با اداره آبرسانی قندهار شریک نمایند، تا پس از تجزیه و تحلیل از سوی تیم تخنیکی این اداره، نتیجه آن با کمیته موظف در میان گذاشته شود.