۲۴ حوت ۱۳۹۹

ورکشاپ ارتقای ظرفیت برای کارمندان عملیاتی و تخنیکی شرکت در بخش GIS و EPENAT به همکاری دفتر GIZ/GOPA-Infra جهت کاهش آب های غیر عوایدی و دیجیتال سازی تاسیسات و شبکات آبرسانی آغاز شد و برای پنج روز ادامه دارد. 

در نخست، انجنیر فهیم فرهنگ رئیس عملیاتی شرکت؛ اهداف، برنامه‌ها و پلان های دراز مدت شرکت را در جهت کاهش آب های غیر عواید و دیجیتال سازی شبکات به تشریح گرفت. آقای فرهنگ ضمن تشکری از دفتر GIZ/GOPA-Infra بخاطر تدویر این برنامه، توجه و سهم‌گیری فعال اشتراک کننده گان را در این ورکشاپ خواهان شد. 

پس از آن، آقای درک رئیس برنامه های دفتر گوپا انفرا در افغانستان، محتوای ورکشاپ و مربی های داخلی و خارجی این برنامه را به معرفی گرفت. وی همچنان به سهم‌گیری فعال اشتراک کنندگان تاکید نموده‌، افزود که این برنامه در ابعاد عملیاتی و‌ تخنیکی وجه استفاده و کاربرد مشترک دارد.