بیست ‌و چهارمین برنامه مربیگری (Coaching) جهت برسی و تحلیل عملکرد زون های آبرسانی در ربع اول سال مالی 1400 با حضور داشت رئیس عمومی آبرسانی افغانستان و اشتراک روسای مرکزی، روسای زون‌های آبرسانی و نماینده‌های دفتر GIZ/GOPA-Infra، تدویر شد. 

در ابتدای این برنامه، انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی ضمن خوش آمد گویی،  توجه و دقت بیشتر روسای زون‌ها را در بخش های تدارکات، مالی، منابع بشری و تجارتی خواهان شد. 

آقای یلانی همچنین ارائه خدمات آبرسانی را یک وظیفه مقدس خوانده، تاکید بر کسب رضایت مشترکین و توسعه خدمات آبرسانی کرد. 

سپس، محترم خلیل احمد اسلام‌زاده مشاور ارشد دیتابیس دفتر محترم GIZ/GOPA-Infra از ارائه ترینگ سیستم (AIMS) در واحد های دومی و انکشاف دیتابیس (CIMS) طی یک پرزنتیشن خبر داد. 

متعاقباً انجنیر محمد نادر کاکر رئیس آبرسانی زون هرات، آمرتجارتی زون کندهار و انجنیر محمد ظاهر استانکزی رئیس آبرسانی زون جلال آباد به ترتیب دست آوردها و کارکردهای زون‌های متذکره در ربع اول سال مالی 1400 را به مجلس ارائه نمودند، در ادامه پرسش‌ها و نظریاتی توسط روسای مرکزی شرکت، مطرح گردید که توسط روسای زون‌ها به آن پاسخ داده شد.