4 حمل 1400

دومین روز برنامه مربیگری (Coaching) با اشتراک روسای مرکزی شرکت، روسای زون‌ها و نماینده‌های دفتر GIZ/GOPA-Infra دایر گردید. 

در این برنامه انجنیر محمد لطیف مظفرخیل رئیس تخنیکی شرکت چگونگی مراحل تطبیق و ویژه‌گی‌های یک پروژه معیاری به تشریح گرفت. 

سپس، فتح محمد ثاقب رئیس آبرسانی زون کندز و انجنیر فرهاد نورزی رئیس آبرسانی زون کابل؛ دست آوردها و کارکردهای زون‌ های متذکره در ربع نخست سال مالی 1400 را به مجلس ارائه نمودند.

در ادامه، انجنیر علی نقی رسولی آمر عملیاتی ریاست عملیاتی شرکت آبرسانی در مورد کارکردهای این ریاست معلومات ارائه کرد.