5 حمل 1400

سومین روز بیست و چهارمین برنامه مربیگری (Coaching) با اشتراک روسای مرکزی شرکت، روسا و آمرین تجارتی زون‌های آبرسانی، و نماینده‌های دفتر GIZ/GOPA-Infra، تدویر شد. 

در ابتدای این برنامه انجنیر خلیل احمد زوری رئیس آبرسانی زرنج به صورت آنلاین و انجنیر سردارولی ملکزی رئیس زون مزار شریف گزارش دست آوردها و کارکردهای زون‌های متذکره در ربع اول سال مالی 1400 را به مجلس ارائه نمودند.

پس از آن، ضیاءالحق همتی رئیس مالی و اداری شرکت تحلیل وضعیت مالی زون‌ها در این ربع را ارائه کرد.

در پایان این برنامه رئیس تخنیکی شرکت پس از استماع وضعیت مالی زون های آبرسانی؛ ضمن قدردانی از اجراآت خوب شماری از زون ها، توجه جدی روسا و آمرین تجارتی زون‌ها را در جهت بهبود شرایط مالی و بلند بردن میزان جمع آوری عواید، خواهان شد