16 حمل 1400

برنامه آموزشی ۱۲ روز که به هدف آموزش چگونگی  چگونه استفاده موثر، حفظ و مراقبت پمپ های آبرسانی برای مربیان به همکاری دفتر محترم GIZ تدویر یافته بود، موفقانه پایان یافت. 

در این برنامه آموزشی به تعداد 11 تن از کارمندان فنی زون های آبرسانی اشتراک نموده بودند. 

قابل ذکر است که این برنامه آموزشی قرار است در زون‌ها و واحدهای دومی شرکت توسط افراد آموزش دیده در این برنامه، آموزش داده شود.