16 حمل 1400

امتحان رقابتی بست‌های هماهنگ کننده پروژه، متخصص تدارکات و انجنیر دیزاین مربوط به پروژه A-Wash که توسط بانک جهانی تمویل می‌گردد در حضور داشت روسای مرکزی و مسئولین بخش منابع بشری شرکت، برگزار شد.

در این پروسه 28 تن از واجدین شرایط به رقابت پرداختند و قرار است پس از سپری نمودن امتحان تحریری و مصاحبه، 3 تن از افراد شایسته در بست‌های متذکره گماشته شوند.