برنامه آموزشی دو روز به هدف معرفی شیوه کارکرد و استفاده از سیستم مدیریت معلومات دارایی (AIMS) برای کارمندان بخش مالی مرکز و زون های آبرسانی به همکاری دفتر GIZ/GOPA-Infra برگزار شد.

قابل ذکر است که شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری در راستای تحقق دیدگاه حکومت افغانستان مبنی بر دیجیتال سازی و درک موثریت سیستم سازی جهت مدیریت بهتر امور، اخیراً با همکاری دفتر GIZ/GOPA-Infra، بر حسب نیازمندی سیستم مدیریت جامع و یکپارچه مدیریت دارایی را ایجاد و در مرکز و واحدهای خویش راه اندازی کرد.