30 حمل 1400

انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری با نجیب الله شینواری رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت در دفتر کارش دیدار کرد.

در این دیدار طرفین در مورد افزایش هماهنگی و گسترش همکاری ها به هدف تطبیق معیاری پروژه های آبرسانی و همچنان روند تسلیم گیری پروژه های آبرسانی تطبیق شده توسط اداره مستقل زون پایتخت گفتگو کردند. 

رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری ضمن استقبال از سهم گیری اداره زون پایتخت در تطبیق پروژه های آبرسانی،  به ایجاد گروپ کاری تخنیکی و هماهنگی بیشتر میان اداره آبرسانی و اداره مستقل زون پایتخت تاکید کرد. 

پس از آن رئیس عمومی اداره انکشاف زون پایتخت در مورد پروژه های آبرسانی تطبیق شده از سوی آن اداره معلومات ارائه نموده، همکاری تیم های تخنیکی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری را در خصوص دیزاین و عملی سازی معیاری پروژه های آبرسانی خواهان شد. 

در این جلسه طرفین پس از بحث و گفتگوی همه جانبه فیصله نمودند تا یک گروپ کاری تخنیکی میان شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری و اداره انکشاف زون پایتخت جهت افزایش همگانی و گسترش همکاری ها به هدف تطبیق معیاری پروژه های آبرسانی ایجاد گردد.