پروژه آبرسانی میان مدت شهر کابل در سه فاز عملی شده که فاز اول آن تکمیل و فاز دوم و سوم آن به ترتیب 67 درصد، 5.5 درصد تکمیل گردیده است.

پروژه آبرسانی میان مدت شهر یکی از معیاری ترین پروژه های آبرسانی برای شهر کابل بوده که با حمایت مالی USAID،  KFW و AFD تحت کار می باشد. با تکمیل شدن این پروژه 23 هزار خانواده در نواحی 10 و 4 شهر کابل از آب آشامیدنی صحی مستفید می شوند.