پروژه آبرسانی آبرسانی ساحه لوی ویاله شهر کندهار تحت کار بوده که 44.5 درصد کار آن تکمیل گردیده است.

ارزش مجموعی این پروژه  405 میلیون افغانی بوده، که پس‌ از بهره برداری آب مورد نیاز 6000 خانواده را تامین می نماید