پروژه آبرسانی شهر شبرغان ولایت جوزجان به ارزش مجموعی455 میلیون افغانی تحت کار بوده که پس از طی مراحل و تطبیق؛ آشامیدنی مورد نیاز7300  خانواده تامین می نماید.