پروژه آبرسانی ساحه تخته پل شهر مزارشریف به ارزش مجموعی259میلیون افغانی تحت کار بوده که پس از طی مراحل و تطبیق آب آشامیدنی مورد نیاز 8000 خانواده تامین می نماید.