#صدمژده_ در_۱۷_هفته به مردم اعلام می شود

#هفته_آب_و_برق

این هفته؛ به نام هفته مدیریت آب و برق، نام گذاری شده است. در این هفته شما شاهد افتتاح ۱۴ بسته از پروژه های مختلف در بخش مدیریت آب، آبرسانی و برق خواهید بود.