#سل_زیري په۱۷اونۍ کې خلکو ته اعلانیږي

#داوبو_او_برېښنا_اونۍ