دوشنبه، 6 ثور 1400

رئیس عملیاتی شرکت آبرسانی و فاضلاب شهری و رهبری آبرسانی زون کابل با وکلای گذر نواحی مختلف شهر کابل به هدف سهیم سازی و افزایش مشارکت آنها در خصوص بهبود خدمات آبرسانی، دیدار و گفتگو کردند.

در نخست، انجنیر فهیم فرهنگ رئیس عملیاتی شرکت بهبود و توسعه خدمات آبرسانی در شهر کابل را یکی از اولویت های اساسی رهبری شرکت آبرسانی خوانده، مشکلاتی چون موجودیت نل های غیرقانونی، حفاری خود سرانه چاه های سپتیک در مسیر شبکات آبرسانی، مشترکین غیرمیتری، نپرداختن پول صرفیه  آب و مشارکت و همکاری ضعیف مردم را سد راه بهبود کیفیت خدمات آبرسانی در شهر کابل عنوان کرد. آقای فرهنگ به موثریت نقش وکلای گذر در خصوص حل مشکلات یاد شده اشاره نموده، طالب همکاری و مشارکت هر چه بیشتر وکلای گذر با ریاست آبرسانی و فاضلاب شهری زون کابل شد.

سپس انجنیر فرهاد نورزی رئیس آبرسانی زون کابل ضمن تشریح پلان های کوتاه مدت و دراز مدت ریاست آبرسانی زون کابل برای شهر کابل، جزئیات میکانیزم تطبیقی برنامه سروی خانه به خانه مشترکین که قرار است در هماهنگی با نمایندگان نواحی اول، هشتم، نهم و شانزدهم جهت شناسائی و رفع چالش های موجود در منطقه صورت گیرد، معلومات ارائه کرد.

در ادامه تیم مدیریت آب های غیر عوایدی ریاست عملیاتی شرکت معلوماتی را در مورد نقش و مشارکت وکلای و شوراهای محلی را در بهبود خدمات آبرسانی به مجلس ارائه کردند.

در پایان این جلسه وکلای گذر ضمن ابراز خرسندی از سهیم سازی آنها در راستای بهبود خدمات آبرسانی، مشکلات و چالش های موجود در محلات شان را نیز برشمردند.