دوشنبه، 6 ثور 1400

شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری در همکاری مشترک با دفتر بوردا بسته سیستم های غیر متمرکز تصفیه خانه فاضلاب را برای 5 الی 50 مترمکعب فاضلاب دیزاین کرده است. بسته آماده شده به هدف تسریع روند عملی سازی این سیستم برای منازل رهایشی و ادرات دولتی و خصوصی به صورت استاندارد دیزاین گردیده است که امروز رسماً بسته آماده شده پس از امضاء، تحویل شرکت دولتی آبرسانی گردید.

در مجلسی که به همین منظور تدویر گردیده بود، رهبری شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری و دفتر بوردا اشتراک کرده بودند.

انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی از همکاری خوب و ملموس دفتر بوردا و رهبری این اداره قدردانی نموده، دیزاین بسته یاد شده را با ارزش و مهم تلقی کرد. 

آقای سلجوقی رئیس دفتر بوردا از مشارکت فعال شرکت آبرسانی در خصوص عملی سازی پلان های و برنامه های مشترک قدردانی نموده، در مورد برنامه های آموزشی برای کارمندان بخش فاضلاب زون های شرکت، سروی شفاخانه ها جهت دیزاین سیستم تصفیه خانه فاضلاب  و همچنان تطبیق این سیستم برای یکی از شفاخانه در مشارکت با شرکت دولتی آبرسانی معلومات ارائه کرد.