29 جوزا 1400

انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری در حالیکه رئیس تجارتی شرکت نیز ایشان را همراهی می‌کرد، از ریاست آبرسانی زون هرات بازدید به عمل آورد.

در جلسه‌ی که به همین منظور با اشتراک رهبری و کارمندان آبرسانی زون هرات تدویر گردیده بود، رئیس عمومی آبرسانی کشور ضمن استماع کارکردها و اجراآت ریاست آبرسانی زون هرات، توجه جدی رهبری و کارمندان این ریاست را در راستای ارائه خدمات منظم، جمع آوری صرفیه آب و طلبات خواهان شد. آقای یلانی همچنان مشکلات و چالش‌های موجود منجمله افزایش میزان مصرف آب در فصل گرما، کمبود انرژی و پایین رفتن سطح آب را برشمرده، بر اجراآت هماهنگ بین تمام واحدها به ویژه بخش های عملیاتی، تجارتی و مالی تاکید کرد.