دوشنبه، 18 اسد 1400

جلسه هیئت رهبری شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری به ریاست انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت  و اشتراک روسای مرکزی، روسای و آمرین واحدهای دومی شرکت؛ به شکل مجازی برگزار شد.

رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری هدف از برگزاری این جلسه را استماع مشکلات واحدهای ولایتی شرکت عنوان نموده، به مدیریت تولید و توزیع آب و افزایش جمع آوری عواید تاکید کرد.

سپس، روسای زون‌ها و آمرین واحدهای ولایتی ضمن ارائه گزارش مختصر از اجراآت و وضعیت خدمات؛ مشکلات موجود در واحدهای شان را بر شمردند.

در ادامه رئیس مالی و اداری و مسوول منابع بشری شرکت به ترتیب راجع به وضعیت مالی شرکت و متوقف ساختن پروسه‌های استخدام صحبت نمودند.

در پایان جلسه، پس از بحث و گفتگوهای همه‌جانبه در مورد موضوعات مطرح شده تصامیمی چون رسیدگی بموقع به مشکلات واحدهای دومی، پاسخ زود هنگام به مطالبات واحدهای دومی، کاهش مصارف، مدیریت تولید و توزیع آب، متوقف ساختن پروسه استخدام کارمندان جدید الی بهبود وضعیت؛ از سوی هیئت رهبری شرکت اتخاذ گردید.