ورکشاپ یکروزه به منظور مدیریت و کاهش آب های غیر عوایدی با اشتراک الحاج انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان، روسای محترم مرکزی، روسای و آمرین زون های ششگانه و نماینده های دفتر محترم GIZ/GOPA-Infra برگزار گردید. رئیس عمومی آبرسانی افغانستان در ابتدای این ورکشاپ راجع به مدیریت و کاهش آب های غیر عوایدی و نقش آن افزایش جمع آوری عواید صحبت نموده افزود: که زون های ششکانه مکلف اند تا با تدوین استراتیژی؛ آب های غیر عوایدی را مدیریت و کاهش دهند. پس از محترم انجنیر محمد لطیف مظفرخیل رئیس تخنیکی شرکت نیز پیرامون اهمیت ورکشاپ امروزی صحبت نموده، خواهان سهم گیری فعال روسا و آمرین تجارتی زون های ششگانه در این ورکشاپ شد.  در ادامه محترم انجنیر فهیم فرهنگ رئیس عملیاتی شرکت و محترم انجنیر محفوظ سخی زاده انجنیر آبرسانی دفتر گوپا انفرا به ترتیب طی پرزنتیشنی پیرامون؛ آب های غیر عوایدی و راهکارهای کاهش آن، استراتیژی آب های غیر عوایدی و شاخص های عملکرد آب های غیر عوایدی، معلومات ارائه نمودند. در این ورکشاپ کار گروپی توسط روسا و آمرین زون های ششگانه به منظور شناسایی چالش های فراراه مدیریت و کاهش آب های غیر عوایدی و ساخت استراتیژی کاهش آب های غیر عوایدی برای زون ها، نیز صورت گرفت که نتایج آن به صورت جداگانه توسط روسای زون های ششگانه به مجلس ارائه گردید.