از کارکردهای آقای هولگر بوست که به مدت شش سال به صفت رئیس کمپنی فیشنر در افغانستان ایفای وظیفه نموده است طی مراسمی با حضور داشت روسا و آمرین مرکزی شرکت، با تفویض تندیس تقدیر، قدردانی به عمل آمد.