از کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان با حضور داشت روسا، آمرین و کارمندان شرکت در سالن گوهرشاد بیگم، گرامی داشت به عمل آمد.

در ابتدای مراسمی که به همین منظور به ابتکار آمریت جندر شرکت برگزار شده بود، محترم انجنیر محمد لطیف مظفرخیل رئیس تخنیکی شرکت پیرامون اهمیت کمپاین متذکره صحبت نموده افزود که خشونت علیه زنان از عرف و عادات ناپسند سرچشمه می گیرد، بناً نه تنها ۱۶ روز بل تمام وقت جهت افزایش آگاهی عامه در زمینه باید کمپاین صورت گیرد.
پس از آن، محترمه مرسل صمیم آمر جندر شرکت ضمن ارائه معلومات در مورد پیشینه تاریخی و اهمیت این کمپاین، راجع به انواع خشونت علیه زنان در افغانستان و راهکارهای مبارزه با آن صحبت نمود.
در پایان مراسم اشتراک کنندگان پای توماری که ویژه این مراسم در نظر گرفته شده بود امضا، و تعهد هر چه بیشتر شان را در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان به ثبت رساندند