از کارکردهای آقای هولگر بوست که به مدت شش سال به صفت رئیس کمپنی فیشنر در افغانستان ایفای وظیفه نموده است طی مراسمی با حضور داشت روسا و آمرین مرکزی شرکت، با تفویض تندیس تقدیر، قدردانی به عمل آمد.

در ابتدای این مراسم، محترم انجنیر محمد لطیف مظفرخیل رئیس تخنیکی شرکت از کارکردها و اجراآت خوب آقای هولگر و همکاری های کشور دوست آلمان از پروژه های زیربنایی به نیکویی یادآوری نموده افزود: که آقای ولگر بوست با وجود شرایط نامناسب امنیتی در افغانستان در کنار افغان ها جهت تطبیق پروژه های زیربنایی در این کشور تلاش نموده است.
پس از آن اقای هولگر بوست از حمایت ها و همکاری نزدیک اداره آبرسانی افغانستان با کمپنی محترم فیشنر که به صفت مشاور در پروژه های‌که از سوی آلمان حمایت مالی می گردید، ابراز سپاس و قدردانی نمود.
مراسم با تفویض تندیس تقدیر به آقای هولگر بوست از سوی محترم انجنیر محمد لطیف مظفرخیل رئیس تخنیکی شرکت پایان یافت.