جلسه نوبتی اداری، به ریاست محترم انجنیر محمد لطیف مظفرخیل رئیس تخنیکی شرکت و اشتراک روسا، آمرین مرکزی و مشاورین شرکت؛ پیرامون حل مشکلات، تسریع روند کاری و هماهنگی هر چه بیشتر بین بخش‌های شرکت، تدویر یافت.
در نخست روسا و آمرین مرکزی شرکت در مورد اجرآات ماه قوس معلومات ارائه نموده، پس از آن محترم احمد شاه ظفر منشی مجلس اداری و آمر عمومی دفتر مقام ریاست عمومی شرکت ضمن مرور فیصله‌های جلسه گذشته، آجندای مجلس را قرائت نمود.
سپس روسا و آمرین عمومی شرکت به ترتیب پیرامون موضوعات قرائت شده در مجلس با تفصیل صحبت نمودند که در ادامه پس از بحث و گفتگو، فیصله های لازم پیرامون موضوعات ذکره شده در جلسه، از طرف رهبری شرکت صورت گرفت.