محترم الحاج انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان با معاون و وکلای گذر ناحیه اول شهر کابل در سالن گوهرشاد بیگم شرکت دیدار کرد.
در ابتدای این جلسه وکلای گذر ناحیه اول شهر کابل مشکلات شان را از ناحیه آب آشامیدنی در ساحه متذکره مطرح نمودند.
سپس، رئیس عمومی آبرسانی افغانستان ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین مجلس، نگرانی‌های اداره آبرسانی افغانستان را از کمبود منابع و کاهش آب های زیرزمینی در شهر کابل بیان نمود.

آقای یلانی ضمن اشاره به مشکلات موجود در شهر کابل از جمله کهنه بودن شماری از شبکات، به مسوولین بخش های شرکت هدایت دادند تا در قسمت سروی و برسی ساحه جهت پروژه سازی و رسیدگی به مشکلات موجود در ساحه اقدامات لازم و بموقع را انجام دهند.
در ادامه روسای محترم تخنیکی، عملیاتی و رئیس آبرسانی زون کابل نیز به نوبت صحبت نمودند، ایشان ضمن اعلام آمادگی برای رفع مشکلات مطروحه، همکاری وکلای گذر ناحیه متذکره را در زمینه تشویق مردم بخاطر پرداخت مقروضیت ها و میتری سازی نل های عددی، خواهان شدند.