پروژه آبرسانی ساحه لویه ویاله ولایت کندهار که شامل احداث 114 کیلومتر شبکه آبرسانی و پایپ انتقالی، یک باب ذخیره 3100 متر مکعبی زمینی، یک باب ساختمان پمپ استیشن، یک باب تعمیر اداری، حفاری و تجهیز  6حلقه چاه و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات متذکره می‌باشد. پس از تکمیل سروی، دیزاین و طی مراحل تدارکاتی، کار تطبیق آن مورخ 23 میزان 1398 توسط شرکت راسخ آغاز و تا اکنون 34 درصد کار فزیکی آن تکمیل گردیده است.

پروژه آبرسانی ساحه لویه ویاله کندهار با هزینه 405 میلیون افغانی از بودجه انکشافی دولت افغانستان در حال تطبیق می‌باشد که پس از تکمیل کار این پروژه، به تعداد 5500 خانواده از خدمات آب صحی آشامیدنی مستفید خواهند شد.

پروژه متذکره بر اساس استانداردها و معیارهای تخنیکی؛ تحت نظارت جدی و دقیق شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تطبیق می‌گردد.