پروژه تامین آب آشامیدنی ساحه تخته پل شهر مزارشریف ولایت بلخ شامل 36 کیلو متر طول شبکه، یک باب ذخیره ارتفاعی به حجم 250 متر مکعب، تجهیز چهار حلقه چاه، حفاری یک حلقه چاه، یک باب اتاق جنراتور و دیوار احاطه برای حفاظت از تاسیسات متذکره می‌باشد.

پس از تکمیل سروی، دیزاین و طی مراحل تدارکاتی، کار تطبیق این پروژه به تاریخ 31 اسد 1398 توسط شرکت ساختمانی و پلان‌گذاری ایکسلینت و شرکت ساختمانی الهاشم لمیتد (به شکل مشترک) آغاز و تا اکنون 77.5 درصد کار فزیکی آن تکمیل گردیده است.

پروژه متذکره با هزینه  258 میلیون افغانی از بودجه انکشافی دولت افغانستان درحال تطبیق می‌باشد که پس از تکمیل شدن کار این پروژه، به تعداد 3000 خانواده و 50هزار دانشجوی در دانشگاه جدید بلخ از خدمات آب صحی آشامیدنی مستفید خواهند شد.

پروژه آبرسانی ساحه تخته پل شهر مزارشریف بر اساس استانداردها و معیارهای تخنیکی؛ تحت نظارت جدی و دقیق شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تطبیق می‌گردد.