پروژه آبرسانی ده مراد خان یکی از پروژه های انکشافی اداره آبرسانی افغانستان برای شهر کابل می باشد که کار تطبیق آن به تاریخ 07/اسد/1397 توسط شرکت قراردادی آغاز گردیده این پروژه که شامل: اعمار یک حلقه چاه، یک باب ذخیره 250 متر مکعبی، یک باب اتاق محافظ و 14.4 کیلومتر شبکه می باشد.

این پروژه به مبلغ 48,674,610 افغانی از بودجه انکشافی دولت افغانستان تمویل می شود که بعد از تطبیق 2300 خانواده به صورت مستقیم و 521 خانواده به صورت غیر مستقیم از خدمات آب آشامیدنی صحی مستفید خواهد شد.