2021-04-04 11:07:21

اعلان دعوت به داوطبی پروژه تدارکاتی تعداد 577 حلقه جی بلت فنری به سایز های مختلف

ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون غرب از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه دواطلبی پروژه تدارکاتی تعداد 577 حلقه جی بلت فنری به سایزهای مختلف تحت شماره دواطلبی AUWSSC/HRT/NCB/G/1400/002 اشتراک نموده، نقل شرطنامه مربوط را در بدل مبلغ 500 افغانی پول غیر قابل برگشت از آدرس یاد شده در ذیل بدست آورده، آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق فانون و طرزالعمل تدارکات که از تاریخ نشر الی 21 روز تقویمی ساعت ده بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ 04/02/1400 به ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون غرب واقع شهرنو مقابل پارک فرهنگ؛ ارائه نمایند.

آفرگشایی به روز شنبه ساعت ده بجه قبل از ظهر مورخ 04/02/1400 در اتاق کنفرانس های ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون غرب تدویر می گردد، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد و تضمین آفر پول نقد یا گرانتی خط بانکی مبلغ )75،000 (هفتاد و پنج هزار افغانی می باشد.

آدرس: مدیریت عمومی تهیه و تدارکات ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون غرب، واقع پارک فرهنگ جنب د افغانستان بانک-شهر هرات-افغانستان می باشد.