2021-07-25 08:13:55

اعلان دعوت به داوطلبی

 اعلان دعوت به داوطلبی

ریاست آبرسانی و فاضلاب شهری زون کابل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تدارک 50000 لیتر تیل دیزل مورد ضرورت ریاست آبرسانی و فاضلاب شهری زون کابل تحت شماره داوطلبی AUWSSC/KSBU/1400/NCB/G/002 می باشد، اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در بدل مبلغ 500 افغانی پول غیر قابل بازګشت از این ریاست بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز شنبه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر مورخ 1400/05/23 به مدیریت عمومی تدارکات ریاست آبرسانی و فاضلاب شهری زون کابل واقع سر تپه کارته نو ناحیه هشتم شهر کابل ارائه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی به هیچ وجه قابل پذیرش نمی باشند، تضمین آفرها به ګرانتی خط بانکی و یا پول نقد مبلغ 110،000 افغانی می باشد:

جلسه آفرګشائی به روز شنبه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر مورخ 1400/05/23 که درج شرطنامه مربوط می باشد در منزل اول تالار ګوهرشاد بیګم تدویر می ګردد.