تخلفات و شرایط پرداخت جریمه

بازفروش آب

مشترکین حق بازفروش آب به شخص  دیگری را ندارند. مشترک نمی تواند از نل خود تمدید جدید به همسایه و یا کسی دیگر بدهد درصورت وقوع همچون حالت مشترک باید مبلغ سه هزار افغانی  جریمه نقدی گردد و کنکشن دومی قطع گردد. در صورت تکرار عمل برعلاوه جریمه نقدی، مشترک به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهد گردید.

تمدید نل غیرقانونی  از شبکه های انتقالی و توزیعی

درصورت تثبیت هر گونه   اتصال غیرقانونی از  شبکه های  آبرسانی مرتکبین آن بعد  از قطع نل بر علاوه مبلغ سه هزار افغانی جریمه نقدی رسماً به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند.

تخریت عمدی میتر یا سرغچ آن بوسیله مشترک

·    در صورتیکه مشترک میتر را عمداً تخریب نماید الی نصب میتر جدید پرداخت مطابق به بلند ترین مصرف دوره های قبلی محاسبه خواهد گردید.

·    آبرسانی جهت مطمین شدن از استفاده  غیر مجاز از سرغچ ها  باید آنها را  سالانه چک و درصورت ضروت تعویض گردد.

·    درصورتیکه سرغچ میتر  توسط مشتری عمداً تخریب گردد ، مشترک مکلف به پرداخت 2000 افغانی جریمه نقدی  به  آبرسانی می باشد و در صورت تکرار ضمن جریمه به ارگان  های  عدلی و قضایی معرفی گردد.

·    در صورتیکه میتر از اثر فعالیت نورمال آن عارضه دار میگردد الی نصب میتر جدید پرداخت مطابق به بلند ترین مصرف دوره های قبلی محاسبه خواهد گردید.

گزارش دهی از خرابی میتر

میتر خوان و مشترک مکلف به گزارش دهی از هر گونه خرابی میتر به آبرسانی می باشد و در قسمت ترمیم و تعویض آن از  طریق ریاست  آبرسانی اصولاً اقدام صورت گیرد. در صورتیکه میتر در مدت سه ماه بعد از  نصب آن بنابر عارضه تخنیکی از کار باز ماند، ریاست آبرسانی میتر مذکور را  بدون اجرت ترمیم و یا تعویض می  نماید. همچنان اگر میتر  بعد از تکمیلی دوره استهلاک آن تخریب گردد، آبرسانی میتر  جدید را بدون قیمت توزیع  و نصب می نماید.

چپه گردشی ویا کشیدن میتر توسط مشترک

درصورتیکه ثابت شود که میتر توسط مشترک باز و یا چپه نصب گردیده است مشترک مکلف به پرداخت قیمت 200 مترمکعب  آب  مطابق به تعرفه می گردد.

 

تغیر سایز نل مشترک بطور غیرقانونی

درصورت که نل غیرقانونی تغیر یافته باشد، آنگاه تمام باقیات و امتیاز شان مطابق به سایز فعلی  نل  محاسبه گردیده علاوتاً قیمت مقدار 400 مترمکعب آب را مطابق حالت استفاده  فعلی  بشکل جریمه می پردازد.

هرگاه ثابت گردد که تغیر سایز نل مشترک بطور غیر قانونی در تبانی با کارمند شرکت آبرسانی صورت گرفته است در آنصورت کارمند بطور رسمی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهد گردید.

 

تغییر در نوع مصرف

مشترك فقط اجازه دارد بر اساس مشخصات مندرج در فورم ( قرارداد)  از آب استفاده نماید. در صورتیکه هر یک از مشترکین  از آنچه که در قرارداد یا فورم برقراري بهره برداري از آب  قید گردیده است، استفاده ننمایند ، شرکت موظف است که به تغییر تعرفه از تاریخ مصرف غیر مجاز به تشخیص خود اقدام و مصرف را با تعرفه تجارتی محاسبه و دریافت نماید. مثلا اگر استفاده از نل رهایشی به مقصد تجارتی صورت گیرد مشترک مکلف به تادیه صرفیه تجارتی میباشد.

 

مشترکین لادرک

·      آنعده  مشترکین که لادرک می باشند یعنی درثبت شمار ویا دیتابیس است و درساحه بنا بر هر دلیلی موجود نمی باشند بعد از بررسی دقیق ساحه مورد نظر و ارایه گزارش هییت موظف ضم پیشنهاد به مقام ذیصلاح  بعد از تصفیه از ثبت شمار خارج گردد.

·      آنعده مشترکین که موجودیت شان در ساحه تثبیت می گردد و ثبت دیتابیس می باشد و بنا بر هر دلیلی صرفیه آب خویش را نپرداخته اند، صرفیه آب شان طبق تعرفه عددی ویا میتری با ازدیاد 12 فیصد جریمه محاسبه میگردد.

·      آنعده مشترکین که منزل شان توسط نهاد های  دولتی ویا  حوادث طبیعی تخریب می گردد و بنابر دلایل قانع کننده نتوانسته به ریاست آبرسانی گزارش ارایه نماید، ریاست آبرسانی بعداز دریافت سند که تخریب منزل مذکور را تصدیق نماید، بالای  مشترک  صرفیه آب در دوره تصدیق شده قابل  محاسبه نمی باشد.

 

تحویل نکردن صرفیه درطول سال مالی

در صورتیکه مشترک نتواند در طول سال مالی صرفیه آب خویش را به یک بارگی و یا طبق ماده نزده (19) این طرزالعمل به اقساط پراخت نماید، مشترک باید ( 12 ) فیصد جریمه از مقروضیت خویش بپردازد، در صورتیکه این عمل  درسال دومی ادامه پیدا کند امتیاز  آن قطع و از طریق مراجع  قانونی  باقیات گذشته آن  اخذ  گردد.

 

اشتباه و نواقص درسنجش مصرف وقیمت آب آشامیدنی

درصورت بروز اشتباه در سند پرداخت یا درصورت گردش نادرست میتر آب، مشترک مکلف است تا موضوع را به اطلاع شرکت آبرسانی وکانالیزاسیون شهری افغانستان ( خدمات مشتریان) برساند؛

شرکت آبرسانی وکانالیزاسیون شهری افغانستان مکلف است بعد از حصول اطلاع، موضوع را ملاحظه  و در صورت ایجاب از میتر آب مشترک کنترول بعمل آ ورده، به قناعت مشتری بپردازد .

 

چپه نصب  کردن میتر توسط نلدوان آبرسانی

در صورتیکه میتر توسط کارمند آبرسانی چپه نصب گردیده باشد، کارمند ده روز کسرمعاش می  گردد و مشترک مکلف به پراخت صرفیه آب نظر به بلند ترین مصرف دوره های قبلی یا تعرفه عددی میباشد.

تخریب ملکیت مشترک از اثر حادثات طبعی و یا عمدی

درین صورت مشترک باید در اولین روز های وقوع حادثه کتبا آبرسانی را در جریان قرار دهد، تا قطع موقت صورت پذیرد، اگر حین مراجعه به آبرسانی میتر آب مشترک فعال و طور نارمل گردش نموده است، بگونه میتری تصفیه حساب میگردد، اگر میتر تخریب و یا از فعالیت بازمانده باشد، با در نظر داشت نوع استفاده موجوده بطور عددی  و یا بلند ترین مصرف دوره های قبلی قابل پرداخت است. نظریه کتبی ادارات زیربط در خصوص تصدیق معیاد تخریب عمدی و یا طبعی در نظر گرفته شده میتواند.

اضافه خوانی یا کم خوانی میتر

در صورتیکه از طرف میتر خوان سهواً اضافه و یا کم خوانی صورت می پذیرد و ثابت گردد که بحث عمدی وجود نداشته موضوع در دوره بعدی قابل اصلاح میباشد .

 

هموطنان ارجمند و با عزت!

یکی از معضلات قرن بیست و یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد، معضل کمبود آب است. منابع آب شیرین در جهان بسیار اندکند. از 100٪ کل آب موجود در جهان بیش از 97٪ آب شور و غیره قابل استفاده و تنها کمتر از 3٪ آبها آب شیرین است که این منابع هم بشدت پراکنده هستند و به طور یکنواخت ...

پیام آب

پربننده ترین ها

آرشیف

hero image
news

جلسه هیئت رهبری شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری تدویر شد.

hero image
news

امضای موافقت‌نامه ساخت و تجهیز لابراتوار آزمایش کیفیت آب در ریاست آبرسانی زون مزار شریف

hero image
news

تفاهمنامه همکاری میان شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری و اداره انکشاف زون پایتخت به امضا رسید.

hero image
news

بازدید رئیس عمومی آبرسانی و فاضلاب شهری از ریاست آبرسانی زون هرات

hero image
news

بازدید رئیس عمومی شرکت های دولتی از شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری

hero image
news

مرور و بررسی فعالیت های انجام شده در جهت تدوین ماسترپلان فاضلاب شهر کابل

hero image
news

نظرخواهی جهت غنامندی طرح‌های ابتدایی تدوین شده برای بهبود خدمات آبرسانی در شهرهای کشور

hero image
news

پروژه های آبرسانی شهرهای فراه و خوست افتتاح و به بهره‌برداری سپرده شد.

hero image
news

دیزاین و آماده سازی بسته سیستم های غیر متمرکز تصفیه خانه فاضلاب برای 5 الی 50 متر مکعب فاضلاب

hero image
news

دیدار با وکلای گذر نواحی مختلف شهر کابل

hero image
news

۱۴۰۰ د ثبات او تحرک کال

hero image
news

به دوام برنامه صد روز و صد مژده، این هفته " هفته آب و برق" نامگذاری شده است.

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک

hero image
news

پروژه آبرسانی ساحه تخته پل 78.14 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

تکمیل موفقانه 55 درصد پروژه کار پروژه آبرسانی شهر شبرغان

hero image
news

44.5 درصد کار فزیکی پروژه آبرسانی ساحه لوی ویاله شهر کندهار تکمیل گردیده است.

hero image
news

پروژه آبرسانی میان مدت شهر کابل به ارزش مجموعی 94.1 میلیون یورو تحت کار می باشد.

hero image
news

مطالعات ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

۱۴۰۰ سال ثبات و تحرک؛ ایجاد سهولت در روند اجرا و ثبت قباله

hero image
news

رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری با رئیس اداره انکشاف زون پایتخت دیدار کرد.

hero image
news

صد روز صد مژده - هفته منابع بشري و حکومتداري

hero image
news

ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

کار سروی و دیزاین پروژه آبرسانی شهر ترینکوت تکمیل گردیده، در مرحله برآورد می‌باشد.

hero image
news

صد روز صد مژده - هفته راه سازي و بهسازي

hero image
news

برنامه آموزشی سیستم مدیریت معلومات دارایی (AIMS) تدویر شد.

hero image
news

برگزاری امتحان رقابتی سه بست در شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری

hero image
news

پایان برنامه آموزشی چگونگی استفاده موثر از پمپ‌ها برای مربیان

hero image
news

ارائه تحلیل وضعیت مالی شرکت در ربع نخست سال مالی 1400

hero image
news

ارزیابی فعالیت ها و کارکردهای زون‌های آبرسانی در ربع اول سال مالی 1400

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

ماسترپلان فاضلاب شهر مزار شریف 90 درصد تکمیل گردیده است.

hero image
news

ارزیابی فعالیت ها و کارکردهای زون‌های آبرسانی در ربع اول سال مالی 1400

hero image
news

فعالیت‌ها و کارکردهای نخستین ربع سال مالی 1400 شرکت آبرسانی ارزیابی شد

hero image
news

برنامه آگاهی‌دهی در مورد دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تدویر شد

hero image
news

برنامه آگاهی‌دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال برگزار شد

hero image
news

ورکشاپ ارتقای ظرفیت در بخش GIS و EPENAT برگزار شد.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان به ولایت قندهار سفر کرد.

hero image
news

پروژه آبرسانی شهر میمنه ولایت فاریاب افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

hero image
news

جلسه هماهنگی شرکای کاری پروژه تهیه ماستر پلان فاضلاب شهر کابل برگزار شد.

hero image
project

77.5 درصدر کار پروژه آبرسانی ساحه تخته پل شهر مزارشریف تکمیل گردیده است.

hero image
project

34 درصد کار فزیکی پروژه آبرسانی ساحه لویه ویاله شهر کندهار تکمیل گردیده است.

hero image
news

تدویر کارگاه آموزشی میترخوانی و توزیع تعرفه به میترخوان های ریاست آبرسانی زون کابل

hero image
news

بازدید رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از ریاست آبرسانی زون غرب

hero image
news

جلسه‌ی هماهنگی با ادارات سکتوری جهت ساخت ماستر پلان فاضلاب شهر قندهار تدویر یافت.

hero image
news

جلسه‌ی رسیدگی به مشکلات واحدهای دومی ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

وضعیت جمع‌آوری عواید زون‌های آبرسانی بررسی گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان از آبرسانی شهر چاریکار بازدید نمود.

hero image
news

امضای قرارداد همکاری فی مابین شرکت آبرسانی افغانستان و بانک اسلامی افغانستان

hero image
news

تدویر ورکشاپ بازنگری و تدوین پلان راهبردی پنج ساله شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

تدویر جلسه هیئت عامل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان

hero image
news

از هشتم مارچ روز جهانی زن در شرکت آبرسانی افغانستان تجلیل به عمل‌آمد.

hero image
news

جلسه نوبتی کمیته حمایت از ریاست آبرسانی زون کابل تدویر یافت.

hero image
news

ارائه تحلیل وضعیت مالی شرکت در ربع چهارم سال مالی 1398

hero image
news

خط ارتباطی مردم با اداره آبرسانی افغانستان

hero image
news

برنامه ارزیابی فعالیت های ربع چهارم سال مالی 1398 زون های آبرسانی برگزار شد.

hero image
news

نخستین گفتمان نقش مردم در آبرسانی شهر کابل تدویر یافت.

hero image
news

امضای قرارداد ماسترپلان فاضلاب شهر کابل میان اداره آبرسانی افغانستان و کمپنی دورش انترنشنل

hero image
project

گزارش چارچوب مدیریت محیطی زیستی و اجتماعی بند دهله کندهار

hero image
news

جلسه هماهنگی جهت تسریع روند کاری پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

رئیس عمومی آبرسانی افغانستان با وکلای گذر ناحیه اول شهر کابل دیدار کرد.

hero image
news

جلسه اداری ریاست عمومی آبرسانی افغانستان تدویر یافت.

hero image
news

از کارکردهای هولگر بوست رئیس کمپنی فیشنر در افغانستان تقدیر به عمل آمد.

hero image
news

گرامی داشت از کمپاین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت علیه زنان

hero image
news

جلسه هماهنگی با مسوولین پروژه AUWS دایر گردید.

hero image
news

جلسه هیئت مدیره شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان تدویر یافت.

hero image
project

پروژه میان مدت شهر کابل (MTP1)

hero image
project

پروژه آبرسانی ده مراد خان شهر کابل

hero image
project

پروژه آبرسانی امین آباد شهر کابل

hero image
report

گزارش ربع اول سال مالی 1398

گالری

hero image hero image hero image hero image hero image hero image hero image