جلسه نوبتی هیئت عامل شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به ریاست محترم انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت دایر گردید.

در این جلسه موضوعات شامل آجندا با تفصیل، توسط محترم احمد شاه ظفر آمر دفتر مقام ریاست عمومی شرکت به حاضرین مجلس ارائه گردید. که پس از بحث و گفتگوی همه جانبه، تصامیم و فیصله های لازم پیرامون موضوعات ذکر شده، توسط هیئت محترم عامل شرکت، اتخاذ شد.