ورکشاپ بازنگری و تدوین پلان استراتیژی پنج ساله شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان با حضور داشت رئیس عمومی آبرسانی افغانستان، روسای مرکزی، روسا و آمرین زون های ششگانه، رئیس عمومی اداره زون پایتخت، معینان محترم اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شاروالی کابل، مسوولین پروژه AUWS، نماینده های بانک جهانی، دفتر GIZ و شرکت وپکاس به همکاری USAID در شهر گورگورام هند تدویر یافت.
در ابتدای این برنامه محترم انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان فعالیت ها و دست آوردهای شرکت را برشمرده، در مورد چگونگی جذب USAID و اهداف ورکشاپ متذکره مختصراً معلومات ارائه نمود.
پس از آن معینان محترم اداره ملی حفاظت از محیط زیست، شاروالی کابل و رئیس اداره زون پایتخت به ترتیب راجع به اهمیت این ورکشاپ و فعالیت های ادارات شان صحبت نمودند.
در ادامه آقای پاول رئیس پروژه AUWS، خانم سنا نماینده بانک جهانی در افغانستان در مورد برنامه ها و پروژه های شان طی پرزنتیشنی معلومات ارائه نمودند.

پس از آن بحث ها و گفتگوهای گروپی با حضور داشت روسای مرکزی شرکت، روسا و آمرین زون های آبرسانی، کارمندان دفتر ایکام و متخصصین هندی به صورت جداگانه؛ بخاطر مرور و بازنگری تجزیه و تحلیل های انجام شده جهت ساخت پلان راهبردی پنج ساله شرکت؛ انجام یافت.