قرارداد عرضه خدمات بانکی و جمع آوری عواید به منظور ایجاد سهولت برای مشترکین در پراخت صرفیه آب، میان شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و بانک اسلامی افغانستان به امضا رسید.
محترم انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی افغانستان در جریان مراسمی که به همین منظور برگزار شده بود راجع به دیدگاه و برنامه های شرکت در خصوص ایجاد سهولت برای مشترکین و افزایش رضایت مشترکین صحبت نمود. آقای یلانی در ادامه صحبت های خود امضای این قرارداد را مهم و با ارزش خواند.
پس از آن سید موسی کلیم الفلاحی رئیس اجرایی بانک اسلامی افغانستان ضمن ابراز خرسندی از امضای این قرارداد، تعهد سپرد تا در مطابقت با قرارداد، سهولت های لازمه بانکی را برای مشترکین اداره آبرسانی افغانستان فراهم نمایند.
بر بنیاد این قرارداد مشترکین اداره آبرسانی افغانستان می توانند؛ صرفیه آب شان را در تمام نمایندگی های بانک اسلامی در مرکز و ولایات تحویل نمایند.