انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در حاشیه یک سفر رسمی به ولایت هرات از‌ ریاست آبرسانی زون غرب بازدید کرد.


در مجلسی که به همین مناسبت در ریاست آبرسانی زون غرب تدویر یافته بود رئیس عمومی آبرسانی ضمن استماع کاکردها و اجراآت زون غرب در ربع سوم سال مالی 1399، تلاش های رهبری و کارمندان این را در راستای ارائه خدمات و جمع آوری عواید طی سه ماه اخیر به دیده قدر نگریسته، توجه جدی رهبری و کارمندان زون متذکره را در تطبیق بهتر پلان ها و برنامه ها خواهان شد.


انجنیر محمد نادر کاکر رئیس آبرسانی زون غرب ضمن تشکری از حمایت رهبری شرکت، تعهد سپرد تا در تطبیق پلان ها و پر سازی خلاها و کاستی ها، از هیچ نوع سعی و تلاشی دریغ نخواهند ورزید.


در ادامه آقای یلانی ضمن بازدید از شعبات و بخش های ریاست آبرسانی زون غرب، فعالیت ها و نحوه اجراآت بخش ها را نیز برسی نمودند.