۲۶ حوت ۱۳۹۹

برنامه آگاهی‌دهی از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال با حضور داشت انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری و اشتراک روسای مرکزی و شماری از کارمندان شرکت به همکاری اداره محترم لوی سارنوالی برگزار شد

در نخست، رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری فعالیت‌ها و دست آوردهای شرکت را در جهت ایجاد و حفظ فضای مصون کاری برشمرده، افزود که این اداره ضمن راه‌اندازی برنامه‌های متعدد آگاهی‌دهی و ایجاد کمیته‌های کاری منع آزار و اذیت زنان و اطفال، در جهت ایجاد و حفظ فضای سالم کاری برای زنان فعالیت‌های موثری را نیز انجام داده است.

سپس، عظیمه نومان سارنوال تعقیبی ابتدائیه ریاست منع آزار و اذیت زنان و اطفال اداره محترم لوی سارنوالی، قانون منع آزار و اذيت زنان و اطفال، انواع خشونت در محیط کاری و شیوه های رسیدگی به آنها را به تشریح گرفت

در پایان این برنامه کلیپ ویدیویی با محتوای سلوک و ارتباطات مسلکی در محیط کاری و انواع آزار و اذیت زنان پخش شد