۲۹ ثور ۱۴۰۰

جلسه نظرخواهی به هدف غنامندی طرح‌های ابتدایی تدوین شده توسط شرکت دولتی آبرسانی برای بهبود و توسعه خدمات آبرسانی در شهرهای کشور که قرار است به شورای عالی آب، اراضی، توسعه شهری و محیط زیست ارایه گردد؛ در سالن گوهرشاد بیگم شرکت تدویر شد. 

در این جلسه انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری، روسای مرکزی شرکت و نماینده‌های وزارت شهرسازی و اراضی، وزارت احیا و انکشاف دهات، اداره ملی تنظیم آب، اداره ملی حفاظت محیط زیست، اداره انکشاف زون پایتخت، اداره عملیاتی ریاست جمهوری و دانشگاه پولی‌تخنیک اشتراک نموده، بودند. 

رئیس عمومی آبرسانی و فاضلاب شهری در مورد سیستم ها و شبکات آبرسانی و فاضلاب شهرک عینو مینه که بر اساس هدایت شورای عالی توسعه شهری ارزیابی گردیده بود، معلومات ارائه کرد. آقای یلانی همچنان به فعالیت‌ها و کارکردهای شرکت آبرسانی طی سال‌های پسین اشاره نموده، اهداف جلسه امروز را برشمرد. 

پس از آن، روسای تخنیکی، عملیاتی و رئیس آبرسانی زون کابل به ترتیب طرح‌های ابتدایی تدوین شده در خصوص دیجیتال سازی تاسیسات و شبکات آبرسانی؛ استفاده از انرژی سولری و استفاده از آب‌های سطحی را جهت نظرخواهی به مجلس ارائه نمودند. 

در پایان، نمایندگان ادارات یاد شده؛ دیدگاه ها، نظریات و پیشنهادات شان را جهت غنامندی هر چه بهتر طرح ها ارائه داشتند.