ورکشاپ سه روزه به هدف مرور و بررسی فعالیت‌های انجام شده در خصوص تدوین ماسترپلان فاضلاب شهر کابل با حضور داشت رهبری شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری، نمایندهای ادارات ذیدخل و متخصصین ملی و بین المللی شرکت‌های قراردادی این پروژه، تدویر یافت.

در آغاز این برنامه، انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی شرکت دولتی آبرسانی فاضلاب شهری از حمایت مالی کشور آلمان و حکومت افغانستان از این پروژه قدردانی نموده، خواستار تداوم همکاری ها و حمایت مالی آن کشور در تطبیق و اجرایی شدن ماسترپلان فاضلاب شهر کابل شد

آقای یلانی در ادامه تدوین ماسترپلان فاضلاب را نخستین و اساسی ترین گام در راستای مدیریت فاضلاب شهرکابل عنوان نموده، بر نهایی سازی و ختم پروژه مطابق به پلان و استانداردهای جهانی تاکید کرد.

در ادامه ورکشاپ روی موارد ذیل بحث و تبادله نظر صورت گرفت:

تجزیه و تحلیل معلومات جمع‌آوری شده در مورد حالت موجوده و پیشنهادات آینده؛

تعیین معیارهای دیزاین و انتخاب مکان مناسب برای تصفیه خانه فاضلاب؛

سروی اجتماعی و اقتصادی؛

سنجش نفوس موجوده و تعیین نرخ رشد نفوس شهر کابل الی 30 سال آینده؛

تعیین مقدار مصرف آب و تولید فاضلاب هر مشترک؛

ارتقای ظرفیت کارمندان امور فاضلاب شرکت؛

ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی و تاثیرات تغییر اقلیم؛

تدوین استراتیژی مدیریت فاضلاب در کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت براساس امکانات موجود؛

بررسی قوانین و مقررات و طرزالعمل‌های موجود و ضررت آینده در بخش مدیریت فاضلاب شهرها.