پروژه آبرسانی امین آباد یکی از پروژه های انکشافی اداره آبرسانی افغانستان برای شهر کابل می باشد که کار تطبیق آن به تاریخ 07/اسد/1397 توسط شرکت قراردادی آغاز گردیده این پروژه که شامل: حفر یک حلقه چاه عمیق و تجهیزات آن، اعمار یک باب ذخیره ارتفاعی به حجم 250 متر مکعب و 8.4 کیلومتر طول شبکه می باشد

این پروژه به مبلغ 24,903,924 افغانی از بودجه انکشافی دولت افغانستان تمویل می شود که بعد از تطبیق 1200 خانواده به صورت مستقیم از خدمات آب آشامیدنی صحی مستفید خواهد شد.